RODO

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W SPÓŁCE EZBUD SP. Z O.O. SP.K.
 2. Administrator danych osobowych– Administratorem danych osobowych
  (dalej: „Administrator” ) jest jest EZBUD Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 2/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Lodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000420155, NIP: 773-247-22-74, REGON: 101406534
 3. Dane kontaktowe– We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected]  lub pisemnie na adres: EZBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Wysoka 2/4 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania– Przetwarzamy dane
  w różnych sytuacjach opisanych w naszej polityce. Zgodnie z Rozporządzeniem zamieszczonym na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
  (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) pod linkiem
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC w Art. 6 ust. 1 lit. a-f niniejszego Rozporządzenia znajdziesz informacje na temat możliwych celów przetwarzania.
 5. Okres przez który dane będą przechowywane– Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
  z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe
  w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez Nas oraz,
w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

 1. Odbiorcy danych– Twoje dane osobowe mogą być udostępnione trzecim w celach,
  o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na nasze zlecenie jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; ponadto  podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, notariuszom bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Poza tym organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw i zasobów  lub  w celu ochrony Twojego lub naszego  bezpieczeństwa oraz kancelariom prawnym, notariuszom i sądom
  w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy.
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy– Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez wyraźnej podstawy prawnej.
 3. Prawa osoby, której dane dotyczą– Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony Nasz interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu właściwego
  ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
QR Ezbud-BudownictwoQR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny dwuwymiarowy matrycowy kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku.

Wszystkie nowoczesne telefony mają wbudowany aparat. Często też zawierają funkcjonalność czytnika kodów kreskowych. Jeśli masz go w telefonie - zeskanuj nasz kod - a otrzymasz naszą wizytówkę na telefon.