Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla „Ezbud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot umowy

„Dotacja na kapitał obrotowy dla „Ezbud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”.

Cel

Projekt uznaje się za zrealizowany jeśli Beneficjent utrzymał działalność gospodarczą przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie, wykonał i udokumentował w sposób określony w Umowie zakres rzeczowo-finansowy Projektu oraz złożył wniosek o płatność rozliczający zaliczkę.

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 280 293,09 zł.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 280 293,09 zł.

Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 280 293,09 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.